Bokföringsbrott - ett resultat av okunskap?

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Samuel Ling; Lisa Andersson; [2004]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund och problemdiskussion: Bokföringsbrott är det vanligaste registrerade ekonomiska brottet i Sverige. Eftersom bokföringsbrottet är stark knutet till redovisningskunskaper är det intressant att undersöka om det finns en koppling mellan okunskap och bokföringsbrott. Det kan tänkas att flertalet bokföringsbrott som begås idag beror till stor del på att näringsidkare eller företrädare för verksamheter i näringslivet är okunniga inom ämnesområdet redovisning och därför inte har en tillräcklig förståelse över deras ansvar gentemot bokföringslagen.Syfte: Uppsatsen ämnar förklara och beskriva avkunnade domar gällande bokföringsbrott samt att med stöd av intervjuexpertis komplettera författarnas förståelse av rättsfallen. Detta för att möjliggöra en analys som skall klargöra huruvida näringsidkare och företrädare för verksamheter i näringslivet har tillräcklig kunskap inom ämnesområdet redovisning samt har förståelse över deras ansvar gentemot bokföringslagen.Avgränsningar: Författarna kommer endast att fokusera på bokföringsbrott eftersom detta brott är starkt förankrat till redovisningskunskaper. Vidare kommer tjugo stycken rättsfall att beskrivas och förklaras vilka alla är lagförda i Göteborgs Tingsrätt under året 2003.Metod: Författarna har valt att utgå från en explorativ undersökning som sedan övergår till en deskriptiv fas. Vårt vetenskapliga tillvägagångssätt är kvalitativt då beskrivningar och förklaringar av rättsfall samt djupintervjuer ligger till grund för uppsatsens resultat. Resultatet av empirin har utvärderats i analysen med utgångspunkt i uppsatsens teoretiska referensram.Resultat och slutsatser: Författarnas slutsatser är att flertalet av de bokföringsbrott som begås idag beror med stor sannolikhet på att gärningsmännen inte har en tillräcklig förståelse för innebörden av bokföringsskyldigheten. De flesta bokföringsbrott är enkla i sin natur och vanligast är att gärningsmannen har en felaktig bild av vad bokföringsskyldigheten innebär samt vem den omfattar.Förslag till fortsatt forskning: Det är intressant att studera vilka underliggande orsaker som har bidragit till en bristande förståelse för innebörden av bokföringsskyldigheten. Det skulle också vara intressant att undersöka kontrollorganens tillvägagångssätt för att upptäcka bokföringsbrott. Ytterligare ett exempel på ett intressant ämne kan vara att undersöka om huvudsakskriteriet missgynnar mindre företag. Vidare skulle det även vara intressant att undersöka om mindre företag skulle gynnas av bokföringslättnader av de bokföringskrav som återfinns i bokföringslagen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)