DUBBELT UTSATT, HÄLFTEN SÅ SYNLIG. En kvalitativ studie om socialarbetares upplevelser av våld i nära relationer för kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Våld i nära relationer mot kvinnor med intellektuella funktionsnedsättningar är ett stort problem som idag inte uppmärksammas på samma sätt som mäns våld mot kvinnor i allmänhet. Forskningen bekräftar också att ämnet är studerat i en liten utsträckning och att kunskaperna är bristfälliga. Vårt syfte var därför att undersöka socialsekreterares upplevelser av målgruppens våldsutsatthet, tillgänglighet till stödinsatser och information samt hur de arbetar förebyggande. Vi har utfört en kvalitativ intervjustudie med fem socialsekreterare från funktionshinderenheten på olika socialkontor i västsverige. Empirin strukturerades utifrån en kvalitativ tematisk analys. För att bredda vår förståelse analyserades empirin utifrån en teoretisk referensram, vilken innehåller kommunikation, tillit och förtroende samt intersektionalitet. Vårt resultat pekar på att det samhälleliga stödet för dessa kvinnor är otillräckligt. Trots vetskapen om målgruppens utsatta position indikerar empirin att kvinnorna inte tas på allvar och negligeras. Resultaten visar på att det professionella bemötandet är avgörande och lägger grunden för samarbete. Informationen är inte tillgänglig och den anpassas inte utefter klienters nivå eller behov. Resultaten visar även på att det förebyggande arbetet på samhällsnivå är undermåligt. Vår viktigaste slutsats är att konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning inte efterlevs. Socialsekreterare framhåller att upprätthållande av goda relationer mellan myndigheter och klienter har stor betydelse, dels för att arbetet med identifiering och hjälp vid våldsutsatthet ska förbättras samt för att det förebyggande arbetet mot våld ska utvecklas. Vi anser att framtida forskning bör koncentreras på hur tillgängliga kvinnojourer är för målgruppen samt att fokus måste riktas mer till att sammanfoga målgruppen med våld i nära relationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)