Privatiseringens debatt : privatisering som en fortsättning av politiken med andra medel

Detta är en Kandidat-uppsats från Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

Sammanfattning:

Privata säkerhetsföretag verkar i dag i stor utsträckning etablerat sig som en del i eller parallellt med den västliga militära styrkestrukturen, framför allt i USA. Uppgifterna som de privata säkerhetsföretagen löser är till huvudsak uppgifter som traditionellt tidigare lösts av militära förband.Det övergripande syftet med denna uppsats är att beskriva och kartlägga debatten om privata säkerhetsföretag i USA. Min frågeställning är om inställningen till den privata aktören inom den militära styrkestrukturen förändrad och vad är det som debatteras rörande den pågående och ökande privatiseringen av den militära styrkestrukturen?För att ta mig an uppgiften på ett vetenskapligt sätt har jag valt att använda kvalitativ innehållsanalys. Jag har därför valt att utgå från Lennart J. Lundqvists breda tankar om privatiseringen som finns beskrivna i boken Politik som organisation och koppla dessa tankar till Bo Rothsteins modell för konkurrensen, ansvar och effektivitet mellan marknad och stat.Min huvudslutsats är att i USA debatteras inte huruvida inställningen till den privata aktören inom den militära styrkestrukturen är förändrad, utan privatisering är en del av politiken. Inställningen till de privata säkerhetsföretagen får, sett ur ett historiskt perspektiv från Kalla kriget slut, ses som vedertaget förändrad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)