Rasten som verktyg : Att med hjälp av pedagogstyrda rastaktiviteter skapa en tryggare och meningsfull rast.

Detta är en M1-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

Sammanfattning: Många elever upplever skolgården som en otrygg plats där de är rädda för att bli lämnade ensamma och med få vuxna att vända sig till. Rasten är ofta en outnyttjad tid som kan ses som en möjlighet och användas som ett lärotillfälle. Studiens syfte är att förändra och angripa ett verkligt problem som redan finns på skolan. Att med rastaktiviteter som ett verktyg undersöka om det är möjligt att skapa en tryggare rast för eleverna samtidigt som gemenskapen och klimatet stärks i elevgruppen. Aktionsforskning har tillämpats och metoden har följt Rönnermans (2012) cykliska processer. Urvalsgruppen är en förskoleklass på en f-6 skola. De styrda rastaktiviteterna pågick i fyra veckor. Intervjuer har gjorts med pedagoger både innan och efter avslutat projekt. Även en enkätundersökning inför projektet och en intervju med elever efter projektet har genomförts. I studiens resultat framkommer att eleverna ansåg att rasten hade blivit en mer trygg arena att vistas i. Den främsta anledningen till det var att det alltid fanns en vuxen till hands som var delaktig i själva aktiviteten Samtliga elever ansåg att konflikterna hade minskat och att de hade lärt sig att samarbeta med andra personer. Eleverna lyfte även fram hur viktigt det var att en vuxen fanns på plats för att hjälpa till och stötta under aktiviteten. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)