Livsstilsrådgivning för patienter med diabetes typ 2 via E-Hälsa.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Diabetes typ 2 är en långvarig fysisk sjukdom och beskrivs vara en av de ledande dödsorsakerna i världen. Det är därför viktigt att personer med diabetes typ 2 har en god glykemisk kontroll och ett hälsosamt levnadssätt. Med hjälp av E-hälsa kan god hälsa uppnås både kostnadseffektivt och flexibelt. Syfte: Syftet var att via en litteraturstudie beskriva hur patienter med diabetes typ 2 upplever sjuksköterskeledd livsstilsrådgivning via E-hälsa. Metod: Studien utfördes som en icke- systematisk litteraturstudie med induktiv ansats. Resultat: Utifrån resultatet i åtta studier kunde tre huvudkategorier identifieras. Resultatet visade att E-hälsa med stöd från sjuksköterskor var välfungerade vid livsstilsförändringar för patienter med diabetes typ 2. Slutsats: Användandet av digitala hjälpmedel leder till ökad kunskap om bland annat blodglukosnivåer och ger ökad motivation till livsstilsförändringar. Genom att förstå hur patienter och sjuksköterskor använder och upplever E-hälsa kan föreliggande litteraturstudie bidra med kunskap och ökad förståelse kring fenomenet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)