Ett undersökande arbetssätt med GeoGebra som verktyg för gymnasieelevers lärande av andragradsfunktioner : En designstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linköpings universitet/Tekniska fakultetenLinköpings universitet/Matematiska institutionen

Sammanfattning: Undersökningar har visat att ett problem elever har med andragradsfunktioner är att de har svårt att använda begreppet för att beskriva samband mellan variabler (Grønmo & Rosén, 1997). Detta i samband med andra problem kring arbetsmomentet leder till designstudiens syfte, vilket är att utveckla undervisningsmomentet som behandlar andragradsfunktioner och relaterade begrepp kopplade till kursplanen för Matematik 2c. Arbetsmetoden är ett undersökande arbetssätt. Verktyget som kommer att användas är GeoGebra. Syftet uppnås genom att data samlas in från elevsvar av arbetsuppgifter och enkätfrågor och den ordinarie lärarens observationer för att få information om vad som behöver re-designas för att undervisningsmomentet ska utvecklas. Designstudiens förslag av re-design för undervisningsmomentet är ge elever mer tid till att genomföra lektionens utvalda uppgifter och att undervisande lärare ska ha genomgång på de moment kring arbetsområdet som eleverna hade problem med. På så vis ges möjligheten för eleverna att få feedbackpå sitt arbete. De områden kring andragradsfunktioner som eleverna hade problem med var att: tyda en konstants värde om värdet är 0 eller 1, förstå konstanten

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)