Digital teknik i förskolans värld : En intervjustudie om pedagogers resonemang om IKT

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sammanfattning: Då samhället är under ständig utveckling framförallt när det handlar om digitalisering så behöver pedagoger ha kunskap och gemensam samsyn kring digital kompetens. Detta för att tidigt kunna stötta och uppmuntra barn till att använda de olika digitala verktyg som finns att tillgå i förskolan då vi lever i ett kunskapssamhälle och användningen av digitala verktyg börjar i allt yngre åldrar. Vårt syfte med denna studie är att undersöka hur pedagoger beskriver arbetet kring digitalisering och digitala verktyg i sina verksamheter. För att komma fram till svar på vårt syfte har vi använt oss utav följande tre frågeställningar ”Hur beskriver pedagogerna sitt arbete kring digitala verktyg” ”Hur beskriver pedagogerna de positiva och de negativa effekterna vid användning kring digitala verktyg?” samt ”Hur beskriver pedagogerna den ständiga digitala utvecklingen som sker i deras verksamheter”. I studien tas det upp tidigare forskning och annan relevant litteratur där vi lyfter fram förskolans styrdokument och riktlinjer samt pedagogernas uppdrag, kompetens, inställning och användningsområden kring digital kompetens. Vi har i vår studie valt att använda oss utav den kvalitativa metoden. Vi har genomfört två fokusgruppsintervjuer samt en individuell intervju. Sammanlagt deltog sex pedagoger. Gruppsamtalen bygger på att pedagogerna gemensamt diskuterar sina erfarenheter och kunskaper kring digital kompetens. Under samtalen valde vi att spela in intervjuerna samt fördes även anteckningar. Resultatet visar att pedagogernas syn på den digitala utvecklingen som nu sker är eniga och tycker att de hänger med bra i den digitala utvecklingen som sker. Det framgår även att pedagogerna ser sitt arbete kring digitala verktyg som ett komplement, hjälpmedel och att de ser det som en ytterligare möjlighet i deras undervisning med barnen. Resultatet visar även att pedagogernas syn på deras arbete var likvärdigt, intressant och utvecklande. De positiva effekterna som lyfts i studien är bland annat att pedagogerna beskriver att de kan jobba på ett helt annat sätt och att det bara är fördelar för personalen att använda sig av digitala verktyg. De beskriver vidare att deras arbete innebär att de kan arbeta på flera olika sätt. De negativa effekterna som bland annat framkom är att det är tidskrävande att sätta sig in i den digitala världen med allt vad det innebär. Pedagogerna var även eniga om att hitta en balans kring användandet av digitala verktyg.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)