Bedsiderapportering : En litteraturstudie baserad på patienters upplevelse av rapporteringsverktyget

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning:  Bakgrund: Överrapporteringen som sker inom vården har en viktig roll för omvårdnaden och behandling av patienter. Det finns olika rapporteringssätt och ett utav dessa är bedsiderapportering, som börjar bli allt vanligare inom dagens sjukvård. Brister i kommunikationen kan leda till felbehandlingar och vårdskador. Sjuksköterskor anser att rapportering som sker vid patientens säng minskar risken för missförstånd och därigenom ökar patientsäkerheten, vilken även stärks när patienterna blir involverade i sin vård.   Syfte: Studiens syfte var att ta reda på hur patienter upplevde kommunikationsverktyget bedsiderapportering (BRT) i vården.    Metod: Litteraturstudien baserades på åtta kvalitativa och två mixade originalartiklar.   Resultat: Resultatet redovisas i tre huvudkategorier; Patienternas delaktighet, patientsäkerhet och kommunikation. De flesta patienter ansåg BRT vara en bra metod för att bli delaktiga i vården, samt för att vården skulle upplevas bättre och säkrare för patienterna. Patienterna uppgav att relationen till sjuksköterskorna var viktig och att BRT bidrog till att den personliga kontakten stärktes. De ansåg även att deras medverkan vid rapporteringen möjliggjorde att korrekt information om deras tillstånd förmedlades. Patienterna föredrog också en öppen dialog och samverkan, samt uttryckte att ett lättförståeligt språk från sjuksköterskorna främjade delaktigheten.   Slutsats: Litteraturstudiens resultat lyfter fram både många positiva och negativa åsikter om patienters upplevelser av BRT. Resultatet visar att BRT är ett stort steg i rätt riktning mot patienternas delaktighet och den personcentrerade vården. Författarna anser dock att mer forskning inom området behöver göras för att garantera att rapporteringsverktyget uppskattas av patienterna.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)