Lagom kontroversiellt eller kränkande? : En kvantitativ studie om kontroversiell reklam och konsumenter

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Sammanfattning: Detta arbete inspirerades av att ha observerat reklamkampanjer som fått väldigt stor spridning till följd av att de uppmärksammats pga. att konsumenter har ogillat eller gillat budskapet i kampanjen vilket gett upphov till diskussioner muntligen eller online. Denna undersökning syftar till att undersöka hur faktorer som kön och ålder kan påverka konsumenters intryck av kontroversiell reklam och hur kontroversiell reklam kan påverka konsumenternas attityd till varumärken som använt sig av kontroversiell reklam. Studien undersöker även sannolikheten att konsumenter sprider positiv eller negativ word of mouth/elektronisk word of mouth om ett varumärke som använt sig av kontroversiell reklam.   Undersökningen genomfördes med en enkät med standardiserade svar där den insamlade datan sedan analyserades med Chi2 test, bivariat korrelationsanalys samt multipel regressionsanalys. I undersökningen kunde respondenterna ta ställning till fem positiva och fem negativa adjektiv, kopplade till en reklambild. Analysen indikerade att kvinnor var både mer negativa och mindre positiva till kontroversiell reklam, åtminstone för de utföranden som testades i studien, därtill visade studien att äldre var mindre positiva till kontroversiell reklam. Slutligen indikerade studien att konsumenters attityd till ett varumärke påverkas i enlighet med dess intryck av reklamen, dvs. att om dess intryck var negativt kommer de sprida ett negativt omdöme. Detta samband gällde även för word of mouth.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)