Sponsring : baserat på fakta eller intuition?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

Sammanfattning: Det här är en kandidat uppsats i företagsekonomi med inriktning marknadsföring som är gjord på Handels- och IT Högskolan I Borås. Inriktningen på uppsatsen är sponsring och vi har valt att fokusera studien på hur företag använder sig av strategisk sponsring. Syftet med rapporten är att kartlägga hur företag arbetar med strategisk sponsring samt försöka skapa en förståelse kring hur företagen i undersökningen beslut om sponsrings ser ut. Resultatet av studien är tänkt att även kunna hjälpa de som söker sponsring att utveckla erbjudanden till sina sponsorer. Vi har utfört en litteraturstudie och intervjuer med sex olika företag. Efter genomförd studie så framkom flera olika aspekter av sponsring, bland annat att alla företagen i undersökningen arbetar med sponsring. Det framkom även att företagen i undersökningen ibland sponsrar bara för att uppnå goodwill och att de inte heller har någon nedskriven sponsringspolicy med ett undantag. Några av de slutsatser som vi kom fram till är att de lokala företagen i undersökningen kan sponsra mer lokalt på ett sätt som de större konkurrenterna inte kan vilket gör att de lokala företagen i undersökningen tjänar mer på den lokala sponsringen. De deltagande företagen använder sponsring även som nätverk då de genom sin sponsring får tillgång till ett nätverk med de andra sponsrande företagen. Nätverk är ett bra exempel på vad sponsorsökande aktörer kan ta med i sitt erbjudande när de söker sponsring. Vi har även märkt en tydlig brist hos företagen i undersökningen av att använda sponsringen i sin övriga marknadsföring. Vi anser därför att de tappar mycket värde av sponsringen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)