"MAN MÅSTE FÅ VARA DEN MAN ÄR" : Pedagogers inkluderingsarbete med barn i behov av särskilt stöd

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Syftet med studien var att belysa pedagogers uppfattning om begreppet inkludering och hur pedagoger uppfattar sitt eget agerande för en inkluderande förskola. Syftet var ytterligare att ta reda på hur pedagoger arbetar inkluderande med barn i behov av särskilt stöd. Utifrån syftet gjorde vi tre frågeställningar som riktar sig mot pedagogernas uppfattningar om inkludering, arbetet med inkludering och hur arbetet riktar sig mot barn i behov av särskilt stöd. Syftet och forskningsfrågorna besvarades genom kvalitativa intervjuer med två förskollärare, tre barnskötare och en specialpedagog, alla med olika erfarenheter. Det framkom i resultatet att pedagogernas förhållningssätt och synsätt till barn i behov av särskilt stöd är viktiga förutsättningar för en lyckad inkludering i förskolan. Det finns alltså enligt pedagogerna möjlighet till inkludering i verksamheten, men det framkom även att det finns svårigheter med arbetet i form av för lite personal och för stora barngrupper. Att hitta lämpliga strategier för att öka möjligheten till att inkludera, utmana och utveckla barnen ansågs viktigt för pedagogerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)