Styrning och samverkan inom studie- och yrkesvägledning och elevhandledning - en komparativ studie om svenska och finska förutsättningar för vägledning i grundskolan

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Syftet med detta examensarbete har varit att få en förståelse för hur några elevhandledare, Finlands motsvarighet till studie- och yrkesvägledare, arbetar i grundskolan utifrån den finska läroplanen för grundläggande utbildning. Vi har intresserat oss för samband mellan styrning och samverkan och hur det faktiska arbetet ser ut med elevhandledning. Ett annat syfte har varit att finna inspiration för ett framtida utvecklingsarbete inom studie- och yrkesvägledning i svensk grundskola. Behovet av utvecklingsåtgärder grundar sig på resultat av studier och kvalitetsgranskningar som funnit omfattande brister i arbetet med studie- och yrkesvägledning avseende styrning och samverkan. Examensarbetets huvudsakliga frågeställningar är: Hur ser tillämpningen av styrdokument gällande elevhandledning ut i den finska grundskolan enligt elevhandledare? Hur ser tillämpningen av styrdokument gällande samverkan kring elevhandledning ut i den finska grundskolan enligt elevhandledare? Hur tillämpas styrningen av elevhandledning i den finska grundskolan enligt elevhandledare? Vilka skillnader kan urskönjas gällande studie- och yrkesvägledningen i Sverige och elevhandledningen i Finland? För att studera hur arbetet med elevhandledning ser ut i den finska grundskolan har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuformulär via mejl. Vidare har vi också ställt dokumenterade svenska och finska förhållanden inom problemområdet mot undersökningens resultat som består av nio elevhandledares intervjusvar. Den erhållna empirin har analyserats med hjälp av teorier och begrepp som systemteori, mål- och resultatstyrning, samverkan, styrning, makt ur ett relationellt perspektiv och institutionella logiker. Resultatet av vår studie visade bland annat att det på majoriteten av våra informanters grundskolor arbetas med elevhandledning utifrån vad den finska läroplanen säger, att det mer eller mindre samverkas med lärare och rektorer, att elevhandledning som läroämne har hög status samt att det sker ett likvärdigt arbete med elevhandledning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)