SKAPANDET AV TRYGGA RELATIONER I FÖRSKOLAN : En kvalitativ studie om åtta förskollärares beskrivningar kring anknytning i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka hur åtta förskollärare beskriver sitt arbete och erfarenheter med barns anknytning i förskolan. Studien har utgått ifrån anknytningsteorin och som metod användes en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar att de utmaningar som förskollärna tillskriver med anknytningsarbetet är att närma sig de barn som har svårigheter att knyta an. Samtidigt kan anknytningen till förskollärarna och andra barn kompensera som stöd och trygghet för barnen i deras utveckling under vistelsetiden på förskolan. Slutsatsen blir att lyhördhet och närvaro är det mest centrala i förskollärarnas anknytningsarbete för att kunna bygga trygga relationer med barnen i förskolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)