De syns ju inte, finns de då? : en kvalitativ textanalys om exkluderande representation i reklam

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

Författare: Caroline Johansson; [2018]

Nyckelord: Social Sciences;

Sammanfattning: Normbrytande reklam blir allt mer förekommande, om det representerar vårt samhälle eller inte råder det tvetydiga åsikter om. Normbrytande reklam är reklam som tenderar att bryta normer kring kontroversiella fenomen som kön, klass och etnicitet. Den här studien undersöker kritiskt representationen i två samtida reklamfilmer. En av reklamfilmerna är Bryt klädmaktsordningen (2016) som är en omdiskuterad kampanj. Kampanjens slogan vill bryta klädmaktsordningen som i hög grad styr hur vi människor klär oss. För att undersöka och skapa kontrast till hur kampanjen bryter dessa normer analyseras reklamfilmen Be soft från Bethard (2018), som kan placeras i samma normbrytande fack som Bryt klädmaktsordningen. Uppsatsen har en queerteoretisk utgångspunkt med perspektivet att kön är socialt konstruerat. För att kunna tolka explicita och implicita budskap i reklamfilmerna har materialet analyserats med hjälp av textanalytiska metoder ur en kvalitativ utgångspunkt. Båda reklamfilmerna kan anses vara inom den normbrytande genren. Det är vad som problematiseras i analysen för att studera vad som egentligen är normbrytande och inkluderande eller exkluderande för alla människor i samhället.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)