Ålder vid sexual debut i Rwanda : En kvantitativ studie om sexuellt beteende bland kvinnor i Rwanda

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning:

Sammanfattning

Denna studie ämnar till att bredda kunskap kring sexual debut i Rwanda, där forskning i en afrikansk kontext kopplar tidig ålder vid sexual debut samt föräktenskapligt sex till ett riskfyllt sexuellt beteende. Eftersom att risken för ökat antal sex partners samt oskyddat sex stiger, vilket kan leda till oönskade effekter så som sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter. Rwanda är ett land som drabbats hårt av HIV spridning framförallt som en konsekvens av oskyddat samlag. Därför anser vi att en studie kring sexuellt beteende är ett viktigt område att belysa. Uppsatsen avser att studera vilka faktorer som kan tänkas ha ett samband med ålder vid sexual debut, kontrollerat för om första samlaget skedde innan äktenskapet eller efter. De faktorer som kommer att studeras är skillnader i utbildningsnivå, religionstillhörighet, bostadsregion och skillnader mellan kvinnor som migrerat eller varit bosatta på samma ort fram tills undersökningstillfället.

Bland annat visar forskning inom ämnet att en kvinna med högre utbildning initierar sex i senare ålder, samt att kvinnor som migrerat intar ett mer riskfyllt sexuellt beteende. Många religiösa konventioner uppmuntrar inte sex innan äktenskapet, där av kan det tänkas finnas en skillnad mellan religionstillhörighet och sexual debut. den katolska religionen är i majoritet i Rwanda och forskning tyder på att minoritets religioner har mindre sociala krav på att fullfölja sin religion till fullo. Uppsatsens hypoteser har besvarats genom en kvantitativ ansats. Det önskas att se skillnader i ålder för sexual debut beroende av faktorerna som tidigare nämnts. Analysmetoden som använts är Ordinary Least Squares -regression (OLS). Data har intagits från ‘Rwanda Demographic Health Survey’ från 2005.

Resultatet visar att kvinnor med högre utbildning har en senare sexual debut, det är den enda faktorn som skjuter upp ålder vid debut. Migration och minoritetsreligioner så som protestanter, muslimer och individer med ingen religion har tidigare ålder vid sexual debut. Kvinnor som har sex innan äktenskapet har det i tidigare ålder än kvinnor som väntar med sexual debut tills inom äktenskapet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)