Faktorer av betydelse för specialistsjuksköterskans hantering av Prehospital smärtlindring : En Scoping review

Detta är en Magister-uppsats från Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Tidigare forskning visar att smärta är ett vanligt förekommande fenomen. Vården brister inte bara i att bedöma smärtan men även att behandla den och bidrar då indirekt till ett ökat lidande för patienterna som skulle kunna undvikas. Smärtlindring är en viktig del i omvårdnaden; både att lindra, förebygga och eliminera smärta. Syfte: Syftet är att översiktligt beskriva faktorer av betydelse för specialistsjuksköterskans hantering av smärtlindring i det prehospitala patientmötet. Metod: Scoping review. Resultatdelen består av 20 vetenskapliga artiklar. Resultat: Detta arbete identifierade 7 primära faktorer som hade betydelse för den prehospitala behandlingen av smärta. Styrning/riktlinjer, smärtskattning/bedömning, farmakologiska och icke farmakologiska kunskaper om smärtlindring, ålder, kön/etnicitet, patientens delaktighet och transportsträcka/tid till sjukhus. Kunskapsluckor inom prehospital smärtlindring identifierades primärt hos äldre patienter. Slutsats: Smärta är ett av de vanligaste symtomen inom akutsjukvården. Det fanns brister i smärtbehandlingen prehospitalt och flera studier visade på brist på kunskap i området, för lite träning, erfarenhet och bristfälliga riktlinjer. De grupper som ansågs vara svåra att bedöma och smärtlindra var barn, äldre patienter, patienter med demens och patienter med missbruksproblematik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)