Supply Chain Risk Management inom ett textiltryckeri - en analys av Eklanda Screens försörjningskedja ur ett Risk Management-perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Arshya Keshavarzi; Azhy Mukerdji; [2019-08-23]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna rapport avser att, med hjälp av en anpassad risk management-modell, undersöka fallföretaget Eklanda Screens försörjningskedja ur ett Supply Chain Risk Management-perspektiv. Detta görs med syftet att identifiera riskexponerade punkter i kedjans leverantörssida, samt internt inom företaget, som vid eventuell störning skulle kunna resultera i negativa ekonomiska konsekvenser för verksamheten. Hanteringsmetoderna för dessa risker ska sedan utifrån den teoretiska referensramen, diskuteras för bästa möjliga hantering. Syftet resulterar i att försöka besvara följande frågeställning:• Hur exponerad är Eklanda Screens försörjningskedja för potentiella störningar och vilka är de mest kritiska risker som, utifrån den aktuella Supply Chain Risk Management-modellen, kan identifieras?• Hur kan dessa risker, i enlighet med rapportens diskuterade riskhanteringsmetoder, hanteras på effektivast möjliga sätt?Undersökningen är av kvalitativ karaktär med fokus på att behandla det insamlade resultatet från intervjuer och frågeformulär om företagets försörjningskedja, utifrån den teoretiska referensramen. Resultatet från studien av den avgränsade delen av kedjan visar ett relativt säkert flöde med få kritiska riskexponeringar som inte har hanterats. Dock identifierades tre risker, samtliga inom företaget interna processer, som anses vara kritiska nog för vidare analys. Dessa risker var: kvalitetsbrister i slutprodukten, bristande leveranskvantiteter på grund av felproduktion och potentiella störningar i filmutskriftprocessen. Lämpliga riskhanteringsmetoder diskuteras och ställs mot varandra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)