Elever i behov av särskilt stöd, samspelet mellan skola och elev

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Syftet är att undersöka hur det särskilda stöd som elever behöver för att nå målen motsvarar det som skolan erbjuder, och för att få svar på det undersöker vi det ur rektorns, specialpedagogens och elevens synvinkel. Vilka likheter och skillnader finns i tillvägagångssätt, behov, och det skolan ger mellan litteraturen vi läst och de intervjuer och enkätundersökningar vi gör. Vi har läst aktuell litteratur i form av böcker, rapporter och andra tryckta källor. I studien intervjuas en rektor, en specialpedagog. Vi gör en enkätundersökning bland 43 stycken elever i åk 8 och 9. Med hjälp av detta har vi då fått reda på hur sambandet mellan den hjälp som skolan erbjuder stämmer överens med den hjälp som dessa elever får. Det visar sig att antalet elever som är i behov av särskilt stöd ökar och i arbetet får vi fram olika exempel på vad som kan vara orsak till det. Har det ett samband med elevers språkkunskaper eller att antalet obehöriga lärare har ökat i samma takt som elever i behov av särskilt stöd ökar? Examensarbetet visar att i många fall får eleverna vad de har behov av, men också att det kan vara tvärtom på grund av olika anledningar som till exempel resursbrist, bristande kompetens hos personal. Det får inte vara de ekonomiska ramarna som avgör stödinsatserna utan det stöd som eleven behöver skall ges.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)