Solvens 2 och dess påverkan på den svenska försäkringsmarknaden

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Heléne Höglund; Mikael Lindbäck; [2010-01-18]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Det är viktigt med reglering av försäkringsmarknaden för attskydda konsumenterna och upprätthålla stabilitet i det finansiella systemet. Ett nytt EUdirektivavseende solvensreglering, kallat Solvens 2-direktivet, ska vara implementerat i helaEU senast hösten 2012 och kommer innebära stora omställningar för försäkringsbolagen.Riskbaserade kapitalkrav, högre krav på intern kontroll samt nya värderingsprinciper kommerstå för de största utmaningarna. Denna studie utreder hur Solvens 2-direktivet påverkar densvenska försäkringsmarknaden och om värderingsprinciperna i Solvens 2-direktivet stämmeröverens med IFRS och det svenska regelverket.Syfte: Uppsatsens syfte är att ge en övergripande bild av de möjliga konsekvenserna avdirektivet för den svenska försäkringsmarknaden.Avgränsningar: Studien har avgränsats till den konceptuella innebörden och således ejstuderat de tekniska detaljerna.Metod: En kvalitativ metod innefattande intervjuer med tre försäkringsbolag samtFinansinspektionen och en komparativ litteraturstudie har använts.Analys och slutsatser: Solvens 2 leder till ett harmoniserat regelverk och utökat kundskyddpå försäkringsmarknaden. Det är dock behäftat med stora kostnader för försäkringsbolagenpga. de ökade kraven på rapportering och internkontroll som följer av direktivet. Solvens 2kommer också leda till högre kapitalkrav och sannolikt kommer flera svenskaförsäkringsbolag behöva öka sina kapitalbaser eller minska sina risker. Risken finns att dehögre kostnaderna i slutändan får betalas av försäkringstagarna i form av t.ex. högre premier,mer riskdelning och sämre utbud.Direktivet medför också nya värderingsprinciper. Skillnaden blir tydligast vad gällerskuldvärderingen men det finns även vissa skillnader i tillgångsvärderingen. Kraven pådokumentation och verifierbarhet ökar generellt i Solvens 2 i jämförelse med IRFS och detsvenska regelverket. Dessa två faktorer leder till utökad administration förförsäkringsbolagen.Förslag till vidare forskning: Andra studier skulle förslagsvis kunna jämföra hur svenskaförsäkringsbolag ligger till jämfört med sina konkurrenter i EU eller göra en bredare studie avvilka modeller svenska försäkringsbolag väljer att använda sig av.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)