Tre idag vuxna personers berättelser om en problematisk skolgång : En intervjustudie om tre före detta elevers upplevelser av högstadieperioden samt en inblick i det specialpedagogiska arbetet kring elever i svårigheter i högstadiet Gabriella

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Författare: Gabriella Altunkaynak; Ashti Jahani; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna uppsats är en kvalitativ intervjustudie med en tolkande ansats med inspiration av den hermeneutiska tolkningsläran. I vår intervjustudie har vi valt fokusera på att intervjua tre idag vuxna, personer kring deras upplevelser av sin skolgång under högstadietiden. Det gemensamma för dessa före detta elever är att de alla har upplevt någon slags problematik under sin skolgång. Uppsatsen fokuserar även på skolan och vilket ansvar skolan har i relation till elever i svårigheter. Vi valde även att intervjua två personer som idag arbetar som specialpedagoger på en högstadieskola för att få ett specialpedagogiskt perspektiv på arbetet i skolan gällande elever i svårigheter. Det som vi har upplevt som mest centralt i vårt resultat är att de tre idag vuxna före detta elevernas problem under skolgången bl.a. har berott på ett aktivt val av en livsstil eller koncentrationssvårigheter. Vad gäller de intervjuade specialpedagogernas utsagor har vi genom dem fått en bild av hur de arbetar kring och med elever i svårigheter. De förklarar att deras mål kretsar kring öppenhet, glädje, kompetens och mod och att de arbetar för att hjälpa elever i svårigheter. Deras huvudsakliga uppdrag består av att bistå elever som är i behov av särskilt stöd så att dessa elever får den hjälp och stöd som behövs för att nå kunskapsmålen. Efter att ha tagit del av de före detta elevernas utsagor lyfter specialpedagogerna fram de brister som de tycker finns, bl.a. en brist på en kontinuerlig dialog och kommunikation. Efter att ha tagit del av alla utsagor har vi upplevt att de tre vuxna före detta eleverna har saknat det specialpedagogiska arbetssätt som de intervjuade specialpedagogerna beskriver i sin utsaga. Efter att ha fått en inblick i hur de före detta eleverna har upplevt sin skolgång under högstadietiden samt en inblick i hur specialpedagogerna tänker har vi kommit fram till att en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande specialpedagogiskt arbete är ett brinnande engagemang från både eleverna och skolans sida. Eleverna bör vara öppna för den hjälp som de får för att på så sätt utveckla den egna skolgången. I dessa fall är det viktigt att skolan utreder vilket eller vilka behov eleverna har för att kunna erbjuda dem rätt hjälp.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)