Maktrelationen mellan ”etablerade svenskar” och ”flyktingar” : -  En kritisk diskursanalys av ”flyktingkrisen” i svensk tidningsmedia

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning:

Syftet med denna kritiska diskursanalys är att öka förståelsen för diskursen om den så kallade “flyktingkrisen” i svensk tidningsmedia under september och oktober 2015. Denna specifika och aktuella diskurs har, som vi vet, ännu inte studerats med vetenskapliga metoder då tidigare forskning främst behandlar tidigare flyktingmigrationer i Sverige och i andra länder. Det finns således en kunskapslucka inom detta område som vi skulle vilja medverka i att fylla. Undersökningen fokuserar på hur ”flyktingmigrationen” och ”flyktingarna” samt den ”svenska nationen” och ”svenskar” framställs i diskursen utifrån en figurationell och maktkritisk utgångspunkt. Norbert Elias och John L. Scotsons teori om etablerade och outsiders, Ulrich Becks teori om risksamhället samt Edward Saids teori om orientalism används som orienterande bakgrundsteorier för att studera relationen mellan ”etablerade svenskar” och flyktingar såsom den uttrycks i tidningsmedia. Som metod har vi valt att använda oss av Faircloughs kritiska diskursanalys, då denna kan användas i studerandet av konkret text såsom tidningsartiklar samt kan kombineras med en sociologisk analys. Resultaten visar att flyktingmigrationen samt flyktingarna framställs som ett omfattande hot mot samhället. Flyktingarna porträtteras ofta på ett avhumaniserande sätt, exempelvis som okontrollerbara vattenmassor. I ett fåtal fall är framställningen mer human och personlig, dock präglas dessa utsagor av flyktingen som den stereotype andre. I motsats till detta porträtteras Sverige och svensken som moraliskt överlägsna, goda, och icke-rasister. Den sociala relationen mellan dessa grupper kan på så sätt ses som en illustration av figurationen etablerade och outsiders, där spänningarna mellan grupperna verkar öka då flyktingarna uppfattas som ett hot mot samhälls- och maktordningen.       

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)