Ökat kassaflöde genom minskad kapitalbindning - En undersökning av svenska tillverkande företag

Detta är en D-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Christian Jansson; Thomas Andersson; [2005]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Ett företag kan öka kassaflödet från den operativa verksamheten genom att minska kapitalbindningen. Detta ger positiva effekter både för verksamheten och för möjligheterna till extern finansiering. Kapitalbindningen kan minskas på olika områden och på olika nivåer – beroende på företagets strategiska val. Syfte: Att undersöka i vilken utsträckning de stora svenska tillverkande aktiebolagen påverkar kassaflödet genom att aktivt minska sin kapitalbindning, samt om detta i så fall motiveras av hänsyn till verksamheten eller kapitalmarknaden. Vidare syftar uppsatsen till att undersöka hur viktig kassaflödesanalysen anses vara för kapitalmarknadens perceptioner och därmed möjligheterna till extern finansiering. Uppsatsen har gjorts i samarbete med Fortos Financial Consulting, ett bolag inom Volvokoncernen. Avgränsningar: Uppsatsen koncentrera sig på aktiebolag som enligt ÅRL 2:1 § definieras som stora och därmed är skyldiga att upprätta en kassaflödesanalys. Av dessa kommer undersökningen att koncentrera sig på företag verksamma inom tillverkningsindustri och med en årsomsättning överstigande 300 MKR. Metod: Helt strukturerade telefonintervjuer har genomförts med 78 av Sveriges ca 400 tillverkande företag inom utvalda branscher. Vid beräknandet av populationen på 400 företag har avgränsningarna tagits i beaktning. Det empiriska materialet har analyserats genom en kvantitativ metod och resultaten beskrivs genom deskriptiv statistik. Resultat och slutsatser: En stor majoritet av de stora svenska tillverkande aktiebolagen arbetar aktivt med att öka sitt kassaflöde genom att minska sin kapitalbindning, och på en generellt hög nivå. Fördelningen är relativt jämn mellan de vars arbete styrs främst av verksamhetsknutna hänsyn och de där en vilja att generera en god kassaflödesanalys betonas, med en viss övervikt för det förra. Majoriteten av företagen anser att kassaflödesanalysen är lika viktig eller viktigare än de övriga finansiella rapporterna för extern finansiering. Förslag till fortsatt forskning: Orsakerna till de förhållanden som uppsatsen pekar på skulle ytterligare kunna analyseras – exempelvis genom en fördjupad undersökning av vilken roll branschtillhörigheten spelar och på vilket sätt. Ett annat område för djupare analys är vilka resultat en uppdelning av den externa finansieringen i främmande och eget kapital skulle ge.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)