Hur har en kris som coronapandemin påverkat Sjunde AP-fondens riskhantering?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Coronapandemin är idag högaktuell och innebär stora konsekvenser för bland annat världsekonomin.Något som blir extra viktigt under en sådan kris men även under andra finansiella kriser ärriskhantering. Fondbolag arbetar dagligen med risk och påverkas därför mycket av en kris sommedför negativa konsekvenser för världsekonomin. Hur ska riskerna som en kris medför hanteras avfondbolag för att minimera konsekvenserna? Kan coronapandemin jämföras med tidigare finansiellakriser? I den här uppsatsen har fondbolaget Sjunde AP-fonden och deras riskhantering undersökts vidtvå olika kriser, den pågående coronapandemin och finanskrisen 2008. Uppsatsens syfte har varit attundersöka om, och i så fall hur Sjunde AP-fondens riskhantering har påverkats när det gällermarknadsrisk av coronapandemin. Ett vidare syfte har varit att undersöka om det finns några likheteroch skillnader mellan hur Sjunde AP-fonden påverkats av samt agerat under finanskrisen 2008 ochden pågående coronapandemin.För att uppnå studiens syfte har både en kvantitativ och en kvalitativ forskningsmetod använts.Primärdata har samlats in genom en intervju med Sjunde AP-fondens VD och sekundärdata harsamlats in med hjälp av Sjunde AP-fondens årsredovisningar.En slutsats som kunnat dras av den här studien är att Sjunde AP-fonden inte gjort några förändringarav riskhanteringen när det gäller marknadsrisk under coronapandemin, bland annat för att man har enså väldiversifierad portfölj. Däremot har Sjunde AP-fonden gjort förändringar tack vare lärdomar frånfinanskrisen 2008, men dessa har inte gjorts under en pågående kris. En annan slutsats som kunnatdras är att Sjunde AP-fonden varken under finanskrisen 2008 eller under coronapandemin har ändratnågot i sin riskhantering under pågående kris, men att riskhanteringen såg olika ut då och nu. Någraskillnader i riskhanteringen är att Sjunde AP-fonden har avvecklat sina placeringar i notes sedanfinanskrisen 2008, idag arbetar man betydligt mer med diversifiering och global spridning och manarbetar mer aktivt med riskhantering under coronapandemin jämfört med under finanskrisen 2008.Studien visade också att valutariskhantering är en förbättringsmöjlighet hos Sjunde AP-fonden somkan innebära en bättre hantering i en kommande kris.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)