Vem får bestämma över skogen? : en analys av samverkan i regionala skogsstrategier

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: 2018 beslutade regeringen att varje län ska låta skogliga aktörer samverka för att ta fram regionala skogsstrategier. Det finns många perspektiv på vad skogen bör användas till, där särskilt motsättningarna mellan miljöhänsyn och produktion varit föremål för debatt. Den här studien analyserar därför skogsstrategierna med syftet att öka kunskapen om hur samverkan används som skogspolitiskt styrmedel. Särskilt fokus ligger på vilket utrymme olika hållbarhetsaspekter får, samt förutsättningarna för ett jämlikt deltagande. För att studera detta har en processpårning utförts, med fördjupning av strategiprocessen i Skåne, Dalarna och Västerbotten. Materialet består av intervjuer med tjänstepersoner samt skriftliga källor. Studien synliggör en statlig förhoppning om att dialogen i de regionala skogsstrategierna ska minska polariseringen mellan aktörerna. Analysen av strategiprocessen i länen pekar på att en alltför snäv inkludering av intressen underminerar förtroendet för samverkan. Det är därför viktigt att involvera aktörer som speglar både sociala, miljömässiga, kulturella och ekonomiska värden. Men aktörerna deltar inte på lika villkor. Särskilt ekonomiska intressen, framförallt produktionsintressen, värderas högre än andra av de som är ansvariga för strategin. Företrädare för dessa intressen har även ofta fått positioner i strategiprocessen med mer makt än övriga deltagare. För att strategierna ska ta vara på viktiga samhällsintressen borde därför även skogarnas sociala, kulturella och miljömässiga värden erkännas. Dessa aspekter företräds ofta av mindre resursstarka aktörer. För att uppnå ett jämlikt deltagande behöver processen anpassas, så att samtliga intressen ges lika möjligheter till inflytande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)