Svenska företags internationaliserings process till Sydafrika : barriärer och framgångar

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

Författare: Abdulkadir Hassan; Amanuel Zegay; [2009]

Nyckelord: Internationalisering; Sydafrika;

Sammanfattning:

I denna undersökning vill vi belysa motiven bakom hur svenska små- och medelstora företag har valt att internationaliseras till Sydafrika. Därifrån vill vi med hjälp av våra respondenters perspektiv klarlägga hur de kulturella skillnaderna upplevs, och hur Sydafrikas framtidsutsikter kommer att utvecklas. Sveriges insatser under Apartheid medförde en goodwill som vi är intresserade av att undersöka närmare. Finns den kvar och hur påverkar den våra respondenters arbete i Sydafrika.

Studien bygger på en kvalitativ ansats där det empiriska underlaget är inhämtat genom intervjuer av personer på ledande befattningar i fyra svenska små- och medelstora företag med verksamhet i och till Sydafrika. Materialet har därefter analyserats utifrån teoretiska utgångspunkter hämtade ur export- och kulturstrategiska infallsvinklar.

Studien visar att svenska små och medelstora företag internationaliseras till Sydafrika med huvudmotivet att öka företagets vinst. Sydafrika har en affärskultur som till stor grad liknar den västerländska. Sverige har haft ett långvarigt samarbete vilket har resulterat i en goodwill. Att uppfatta Sydafrika som en tillväxtmarknad är en subjektiv bedömelse, vilket resultatet i undersökningen visar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)