Turkiet på gränsen En studie av Turkiets väg mot EU-medlemskap

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Uppsatsen behandlar EU:s utvidgningspolitik och dess underliggande krafter. Syftet är att förklara Turkiets långa väg mot EU-medlemskap med hjälp av en jämförelse med Polen. Vårt teoretiska ramverk är en tredelad modell som förklarar individers och organisationers handlande. Modellen består av konsekvenslogik som rör rationella kalkyler om nytta, regellogik som behandlar situationsspecifika regler och uppfattningar om gemenskap och identitet, samt morallogik som tar sin utgångspunkt i universella principer som demokrati och mänskliga rättigheter. Förutom de officiella dokumenten rörande utvidgningen undersöker vi den inofficiella diskussionen - en relativt oprövad avgränsning i den europeiska kontexten. Studien kommer till slutsatsen att diskussionerna kring de båda ländernas anslutning domineras av samma logiker i de officiella diskussionerna men skiljer sig åt i den inofficiella. I fallet Turkiet framträder en diskussion om identitet och kulturella olikheter, något som är av intresse för vidare studier om Turkiets väg mot EU-medlemskap och om EU:s utvidgningspolitik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)