Hållbart inköp - Kriterier, mätning och uppföljning : En fallstudie på Hydroware

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Bakgrund: Valet av leverantör är ett väldigt viktigt sådant för inköpare för att säkerställa strategisk konkurrenskraft och ökade krav på hållbarhet har försvårat det ytterligare. För företag som anser sig värna om social och miljömässig hållbarhet går det inte längre att bara fokusera på leverantörer som erbjuder de billigaste priserna.                                         Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur Hydroware och andra företag inom tillverkningsindustrin hade kunnat förändra sitt sätt att välja och utveckla leverantörer för att uppnå en mer hållbar verksamhet.                Metod: Studien har genomförts som en fallstudie, med en kvalitativ forskningsmetod och deduktivt angreppssätt. Datainsamlingen har gjorts genom semi-strukturerade intervjuer, både på plats samt via telefon. Resultat: Hydroware rekommenderas att först och främst implementera en tydligare process vid valet och utvecklingen av leverantör för att därefter kunna införa tydligare mått och kriterier ur hållbarhetssynpunkt. Ett supplier scorecard har även tagits fram för att underlätta för Hydroware att mäta och bedöma leverantörernas prestationer i syfte att uppnå en mer hållbar verksamhet. Modellen bidrar med ett systematisk tillvägagångssätt för att följa upp leverantörerna, men innehåller även en viss grad flexibilitet. Vikterna som kriterierna tilldelas kan justeras och kriterier kan antingen adderas eller reduceras beroende på eventuella marknadsförändringar eller ändrade prioriteringar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)