Logistik och distribution ur ett hållbarhetsperspektiv : I vilken utsträckning läkemedelsföretag har LSR som en del i sitt övergripande hållbarhetsarbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Joanne Kadir; Petra Forsberg; [2020]

Nyckelord: Hållbarhet; CSR; LSR; logistik; distribution;

Sammanfattning: Studien syftar till att öka kunskapsutvecklingen om hur företag arbetar med Logistik SocialResponsibility (LSR) genom att studera hållbarhets- och årsrapporter. Studien är avgränsad motläkemedelsbranschen och ämnar därför att undersöka i vilken utsträckning läkemedelsföretagenhar LSR som en del i sitt övergripande hållbarhetsarbete. Utformningen följer metodiken kvalitativriktad innehållsanalys. De utvalda studieobjekten är följande fem läkemedelsföretag: Johnson &Johnson, Roche, GlaxoSmithKline, Eli Lilly och AstraZeneca. Med en modifierad LSR-modellanalyserades utfallet med hjälp av fyra utvalda faktorer. Samtliga är kopplade till LSR:shuvudområden miljö, ekonomi och samhälle. Resultatet av den insamlade datan ska ge en plattformför kunskap- och erfarenhetsutbyte inom men även branscher emellan. Slutsatsen konkluderas tillatt samtliga läkemedelsföretag har omfattande hållbarhetsrapporter, dock på annat fokus än LSR,vilket kan tolkas till avsaknad av alternativ inom logistik och därmed även motivation då det inteleder till något värdeskapande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)