Ekvivalering av högskoleprovet : En jämförande studie av olika ekvivaleringsmetoder

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Statistik; Umeå universitet/Statistik

Författare: Jonas Jonsson; Samuel Brändström; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Individers resultat på högskoleprovet är i många fall avgörande när det kommer till antagning vid Sveriges olika högskolor och universitet. Råpoängen som är antal rätt besvarade frågor omvandlas till en så kallad normerad poäng. Processen som ligger bakom denna omvandling kallas för ekvivalering och genomförs för att se till att olika svåra prov inte ska påverka individernas chanser att komma in på sina sökta utbildningar. Denna uppsats undersöker om det finns någon skillnad mellan nya moderna kernelekvivaleringsmetoder och äldre traditionella metoder när det kommer till att ekvivalera högskoleprov. Kernelvarianterna standard gaussian och uniform visade sig prestera bäst utifrån statistiska mått som t.ex. standardavvikelse jämfört med övriga metoder som analyserats. Dock var skillnaderna så pass små att en enklare traditionell metod såsom ekvipercentilekvivalering istället är att föredra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)