Könsbaserat våld och mänskliga rättigheter - en kvalitativ studie av svenska lagtexter i relaton till det praktiska arbetet

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

Sammanfattning: Den senaste av de internationella konventioner som rör kvinnors rättigheter är Istanbulkonventionen som trädde i kraft den 1 augusti 2014. Den och övriga konventioner som rör kvinnors rättigheter har ratificerats av Sverige som därmed gjort sig skyldiga att efterleva dess krav och rekommendationer. Genom en diskursanalys har Sveriges lagar granskats med stöd av ett täckande intervjumaterial för att ta reda på om Sverige faktiskt efterlever de internationella åtagande som staten tagit på sig i frågan om att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Materialet har bearbetats utifrån en feministisk teoribildning där det diskuterats utifrån könens sociala konstruktion, genusordningen och maskulinitetsperspektivet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)