Tillsammans blir vi bättre : Specialpedagogens handledning i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka några specialpedagogers och några rektorers erfarenheter av och uppfattning om specialpedagogens handledning i förskolan. Denna studie utgår från en kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer med fyra specialpedagoger och fyra rektorer i en och samma kommun. Studiens resultat visar att det finns stor erfarenhet och beskrivning av specialpedagogens handledning. Specialpedagogerna i studien uttrycker att handledningsfunktionen är ett stort och betydelsefullt uppdrag. Studien har även visat att specialpedagogens handledning används med olika syften och att förväntningar på handledningen behöver kommuniceras. När det inte finns några formella riktlinjer för hur specialpedagogen bör arbeta med handledning i förskolans verksamhet, har studien visat på hur specialpedagogerna själva eller tillsammans med rektorerna på sitt område arbetar fram lokala former för handledningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)