TID INOM DEN ORGANISATORISKA MILJÖN - En fallstudie om olika aktörers tidsperspektiv och dess påverkan på organiseringen av en projektetableringsprocess

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: Syfte:Att med utgångspunkt i fallet PLUS, studera hur tid och olika aktörers tidsperspektiv påverkar organiseringen av en projektetableringsprocess.Teori:Analys av det studerade fallet sker med utgångspunkt i en kvalitativ förståelse av tid som en social konstruktion.Metod:Fallstudie med utgångspunkt i semistrukturerade djupintervjuer. Intervjuerna har genomförts med en urvalsgrupp som fastställts genom snöbollsurval. Totalt består urvalsgruppen av 9 personer som på olika sätt varit inblandade i organiseringen av PLUS-verksamheten.Resultat:Studiens resultat visar att involverade aktörers tidsperspektiv har varit en integrerad del av den tidsdynamik som har påverkat samtliga faser av PLUS-verksamhetens organisering. I denna process har det politiska tidsperspektivet framstått som dominerande och spelat en viktig roll i som organisatorisk utgångspunkt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)