Den nya segmentredovisningen - Informationens relevans, jämförbarhet och transparens

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund: Behovet av segmentredovisning har uppmärksammats de senaste decennierna och såväl FASB som IASB har gjort lagändringar för att förbättra rapporteringen. I dagsläget skiljer sig reglerna åt. I och med strävan efter överensstämmelse mellan de två stora regleringarna har IASB gett ut ett förslag, ED8, vilket är förenligt med FASBs reglering, SFAS 131. Syftet med det nya förslaget är även att det ska leda till ökade krav på upplysningar och på rapporteringen. I ED8 skall segmenten redovisas utifrån management approach något som enligt FASB leder till en ökad relevans. Dock talar mycket för att jämförbarheten i och med detta kommer att gå förlorad. Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vad respondenterna har för åsikter om införandet av en ny reglering med management approach som övergripande metod. Vi har för avsikt att utreda begreppen relevans, jämförbarhet och transparens och deras innebörd i sammanhanget. Metod: Vi har genomfört en deduktiv studie med ett deskriptivt syfte och för att skapa förståelse har vi arbetat utifrån en kvalitativ ansats. Teorin har samlats in med hjälp av kedjesökning och systematisk sökning. Det empiriska materialet är hämtat från remissvaren till förslaget från IASB, ED8. Slutsats: Vi har, med empirin som grund, kommit fram till att åsikterna är delade vad gäller begreppen relevans, jämförbarhet och transparens inom segmentredovisning. Detta beror till stor del på att aktörerna befinner sig i olika situationer vilket gör att de har varierande kunskap och behov av information. Vi finner dock att respondenterna överlag prioriterar relevant information framför jämförbar information och vad det gäller management approach ställer sig majoriteten positiva till förslaget. Redovisningsprofessionen är oenig på flera områden vilket gör att vi ifrågasätter deras roll som profession och om det är användarnas bästa de värnar om. Vi finner även att nya aktörer i form av människorätts- och miljöorganisationer intresserar sig för företagets rapportering dock inte ur en finansiell synvinkel utan snarare med etik och moral som grund.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)