Drömmen om den svenska drömmen? - En kvalitativ studie av hur unga killar från en förort i Göteborg ser på sin framtid och sina framtidsmöjligheter.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Studien genomfördes på unga killar från förorten och bygger på deras berättelser om sina framtidsdrömmar och vilka möjligheter eller begränsningar samhället signalerar dem till att nå dit. Studien syftar till att få en ökad förståelse av ungdomarnas tankar om deras framtid och även synliggöra deras upplevelser av faktorer som begränsar dem att nå sina drömmar. Vi har genomfört en kvalitativ studie med individuella semistrukturerade intervjuer. Vi har ett urval med 6 unga killar i åldern 15-16 år från ett område i Göteborg. Empirin har analyserats utifrån klass, Bourdieus begrepp habitus, stämplingsteorin och stigma. Resultatet av studien visar bland annat att ungdomarna upplever att medias bild av förorten och de killar som bor där är skev och mörk. Ungdomarna upplever att de stämplas av omgivningen och hamnar i ett utanförskap som i sig är en begränsning att nå sina framtida drömmar från samhället. Trots de begränsningar som ungdomarna upplever att samhället signalerar dem så har de ändå en positiv inställning till framtiden och ser fram emot det.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)