Kontroll av horisontella koncentrationer - En jämförande studie mellan EU och Ryssland

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

Sammanfattning: Horisontella koncentrationer är idag vanligt förekommande inom näringslivet. EU och Ryssland har i dagsläget olika konkurrenslagstiftning och bedömningsprinciper för horisontella koncentrationer vilket innebär olika förutsättningar för företagen. De europeiska reglerna för horisontella koncentrationer utgår från den nuvarande koncentrationsförordningen. Enligt den måste en horisontell koncentration som överstiger något av dess uppställda tröskelvärden ha ett förhandsgodkännande från EU:s särskilda konkurrensmyndighet, Kommissionen. För Kommissionens bedömning av horisontella koncentrationer används riktlinjer vilka utgår från koncentrationens övergripande inverkan på konkurrensen. De motsvarande ryska reglerna utgår ifrån dess nationella konkurrenslag. I konkurrenslagens koncentrationsavsnitt ryms reglerna för horisontella koncentrationer. Av reglerna framgår att koncentrationer vilka överstiger något av de föreskrivna tröskelvärdena kräver ett förhandsgodkännande av konkurrensmyndigheten, FAS. FAS bedömning utgår i huvudsak ifrån huruvida den horisontella koncentrationen skapar eller förstärker en dominerande ställning. Både i konkurrenslagstiftning och konkurrensmyndigheternas bedömningsprinciper finns skillnader mellan EU och Ryssland. När det gäller konkurrenslagstiftningen är de ryska tröskelvärdena lägre än de europeiska och även bedömningsprinciperna skiljer sig. Myndigheterna har också olika metoder för bedömningen av en koncentrationens inverkan och det finns även skillnader i hur parternas åtaganden för att väga upp konkurrenshämmande effekter utformas. Samtliga dessa skillnader får i slutändan konsekvenser för företagen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)