Ford 2401E : Funktionskontroll och konstruktion av laborationsutrustning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

Sammanfattning: Syftet med detta projekt är att undersöka och säkerställa funktionen hos tre dieselgeneratorer. För att göra detta har flera undersökningar och kontroller gjorts för att slutligen utmynna i en provstart och testkörning av dieselgeneratorerna. Dessa är sedan tänkta att användas i kursen KV1 Kvalificerad Verkstad. Med denna utrustning kan låga risker för personskador säkerställas även hos användare med begränsad erfarenhet av liknande utrustning. Idag finns endast datorsimuleringar eller utrustning som inte kan användas direkt av eleverna själva på grund av kostnader och risker vid felaktigt handhavande. Under projektet har mycket arbete lagts ned på att göra systemet lättförståeligt även för den som inte har tidigare erfarenhet av dessa typer av system och anläggningar. Projektet har bestått av en grundlig planering och studie i nödvändigt arbete för att få motorerna driftklara. De reservdelar som behövdes inköptes och monterades. Motorerna har efter undersökningar visat sig vara i gott skick, och har endast behövt kringsystem för att starta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)