“I never think of the future, it comes soon enough” : En studie om bolagsstyrningens tidshorisonter inom den svenska IT-branschen

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Bakgrund: Short-termism beskrivs i såväl den vardagliga debatten som i akademiska undersökningar som ett hinder för bolags långsiktiga värdeskapande. Trots detta så är inte relationen mellan short-termism och långsiktigt värdeskapande undersökt tillräckligt. Utöver detta så har tidigare studier funnit att tidshorisonten inom bolagsstyrning påverkar ett bolags finansiella prestationer, men inte kunnat fastställa hur relationen mellan short-termism, långsiktigt värdeskapande och finansiella prestationer ser ut. Syfte: Syftet med denna studie är att öka förståelse för relationen mellan short-termism, långsiktigt värdeskapande och finansiella prestationer, samt förklara vilka faktorer som påverkar variation av short-termism inom den svenska IT-branschen. Metod: Genom en kvantitativ metod i kombination med en deduktiv ansats så har studien undersökt hur relationen mellan olika fenomen inom bolagsstyrningen ser ut. Detta är gjort med ett urval bestående av IT-bolag som är noterade på Stockholmsbörsen. Slutsats: I en svensk kontext är agentteorin applicerbar, där ägande tycks vara starkast drivande faktorn när det kommer till tidshorisonten inom bolagsstyrning. Studien finner inte några empiriska bevis för att en relation mellan short-termism och långsiktigt värdeskapande finns, vilket påvisar att dessa två fenomen inom bolagsstyrning inte nödvändigtvis har en negativ relation mellan sig. Resultat från studien har dock visat att short-termism har en positiv relation till kortsiktiga finansiella prestationer, medan långsiktigt värdeskapande har en negativ relation till kortsiktiga finansiella prestationer. Det ser studien som ett empiriskt bevis för nyttan av att kunna balansera short-termism och långsiktigt värdeskapande för att uppnå en effektiv bolagsstyrning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)