”Samverka med funktion eller person” en kvalitativ studie om föräldrars upplevelse av Västbussamverkan.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Lucas Andersson; [2015-01-27]

Nyckelord: Samverkan; Västbus; föräldrar; ;

Sammanfattning: Syftet med denna c-uppsats var att undersöka hur föräldrar upplevt samverkanenligt Västbus riktlinjer. Västbus (2012) är en sammansättning av riktlinjer för hurbarn och unga med psykisk, pskykiatrisk och social problematik ska bemötas inomVästra Götalandsregionen. I uppsatsen har följande frågeställningar behandlats:• Hur beskriver föräldrarna sin förväntan, medverkan och upplevelse avVästbusmötena ?• Hur upplever föräldrarna att deras problem tagits om hand ?• Hur har föräldrarna uppfattat Västbus riktlinjer och hur gestaltar de sig ideras berättelser ?• Hur pratar föräldrarna om de olika aktörerna ?För att besvara frågeställningarna har en kvalitativ metod använts. Semistruktureradeintervjuer har använts för att samla in empiri. Materialet har analyserat utifråninterdependency theory.Det främsta som framkom var att föräldrarna inte fullt var delaktiga i processenmed att bjuda in relevanta aktörer till mötena. Den organisation som initierademötena tillvaratog inte föräldrarnas synpunkter/tankar om vem eller vilka somkunde vara bra att ha med på möte. Det framkom också att föräldrarna och iblandandra organisationer hade dålig kunskap om hur BUP (barn- och ungdomspsykiatrin)fungerade.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)