Konstruktion av temperaturreglerad kalorimeterkammare

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

Författare: Viktor Toivonen; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Att mäta effektförluster hos switchad elektronik är mycket svårt med hjälp av elektrisk mätutrustning, framför allt när switchfrekvensen är hög. Sedan ett tiotal år tillbaka har dock den kalorimetriska mätprincipen, som ursprungligen kommer från kemins värld, blivit uppmärksammad i sådana sammanhang. En kalorimeter kan mäta effektförlusten från ett godtyckligt objekt och är därför passande vid mätning av switchförluster. Denna rapport handlar om tillverkningen av kammaren till en kalorimeter som är konstruerad för mätobjekt i effektklassen 50 till 100 W och som möjliggör effektmätningar med en noggrannhet som understiger 0,2 W. För att minimera effektförlusterna genom kalorimeterns kammarväggar, regleras temperaturen på dessa. Även kammarens inre lufttemperatur regleras för att undvika att den skenar iväg när den värms av mätobjektet. Rapporten beskriver bland annat kalorimeterkammaren på systemnivå, vilken onoggrannhet som kan härledas till bristerna i kammaren, samt hur regulatorerna har dimensionerats.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)