Jämförelse mellan rebound tonometri och non-contact tonometri

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för medicin och optometri (MEO)

Sammanfattning: Syfte:.Syftet med studien är att jämföra icare tonometri med NCT och se om de två metoderna får likvärdiga resultat. Studien ville även se vilken av metoderna som föredras av deltagarna. Metod: 85 personer deltog med medelålder 27 ± 9,2 år. Mätningarna utfördes på 82 av deltagarna i slumpmässig ordning på deras högerögon. I studien användes topcon CT-80A non-contact tonometer (topcon coroporation) och icare ® TA01i tonometer (icare Finland Oy). Resultat: Medelvärde för icare var 16,4 ± 3,9 mmHg. Medelvärdet för NCT var 15,6 ± 2,6 mmHg. Det var statistisk signifikant skillnad mellan metoderna (p = 0,001). Väldigt god positiv korrelation mellan icare och NCT (r = 0,85; y = 1,2905x - 3,7199). 91% av deltagarna föredrog icare framför NCT. Slutsats: Båda metoderna fungerar bra som screeningmetoder av IOP men icare har en tendens att ge högre värden än NCT. Icare tonometer var den metod som de flesta deltagarna föredrog. Det fanns en statistiskt signifikant skillnad mellan icare och NCT vilket tyder på att metoderna skiljer sig åt resultatmässigt. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)