Rektors pedagogiska ledarskap i en lärande organisation : En studie av skolutvecklingsarbetet kunskap i fokus

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

Sammanfattning: Denna studie bygger på en kvantitativ enkätundersökning som genomförts bland rektorer och pedagoger i Kumla kommun för att studera deras lokala skolutvecklingsarbete Kunskap i fokus. Fokus i denna studie ligger på rektorernas närvarande pedagogiska ledarskap, genom deras klassrumsbesök och återkopplande samtal. Vidare studeras hur detta kan påverka utvecklandet av lärande organisationer, som varit målet med Kumlas utvecklingsarbete. Detta har studerats genom ett systemteoretiskt ramverk och ett lärande organisationsperspektiv. Resultatet visar att det finns ett tydligt samband mellan den teoretiska definitionen av lärande organisationer och det sätt som respondenterna skattar förutsättningarna att utveckla skolan som lärande organisation. Resultatet visar att det är få rektorer som genomför klassrumsobservationer trots att pedagogerna efterfrågar det. Resultatet visar att det finns en viss koppling mellan rektors pedagogiska ledarskap och skolornas förutsättningar att utvecklas som lärande organisationer. Dock skattas båda dessa aspekter lågt i denna undersökning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)