Inkludering vs. Exkludering: En undersökning av övergångsrättvisa och frihet

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Denna uppsats är en komparativ studie av övergångsrättviseprocesserna i Sydafrika 1990–2005, Sierra Leone 1999-2014 och Burundi 2000-2015 utifrån dess inkluderande respektive exkluderande natur. Uppsatsen ämnar undersöka korrelationen mellan en inkluderande respektive exkluderande övergångsrättviseprocess och graden av frihet i landet. Uppsatsen utgår från vissa teoretiska antagande om övergångsrättvisa och Anna K. Jarstad och Timothy D. Sisk teori om dilemman i freds- och demokratibyggande. Genom att undersöka tre olika mekanismer inom övergångsrättvisa kom författarna fram till att det finns vissa faktorer som pekar på en korrelation mellan graden av inkluderande respektive exkluderande övergångsrättvisan och graden av frihet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)