Förebygga diabetes typ 2 hos patienter med prediabetes - Sjuksköterskans roll

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Förekomsten av diabetes ökar markant och är en epidemi världen över. Dessutomökar antalet individer med prediabetes som är förstadiet till diabetes typ 2. Syfte: Därför ärvårt syfte att belysa sjuksköterskans roll för att förebygga diabetes typ 2 hos patienter medprediabetes. Metod: Detta är en litteraturstudie som består av åtta vetenskapliga artiklar varsresultat har sammanställts. Resultat: Resultatet, som delas in i de fyra kategorierna:kostrådgivning, råd om livsstilsförändringar och viktminskning, digitala hjälpmedel samtbehovet av stöttande relationer, tyder på att sjuksköterskan kan använda sig av åtgärder sområdgivning av kost och fysisk aktivitet samt digitala hjälpmedel i form av SMS ochmobilapplikationer, för att förebygga diabetes typ 2 hos patienter med prediabetes. Dessutomär stödet från både sjuksköterskan och omgivningen väldigt viktig för att personer medprediabetes ska kunna göra livsstilsförändringar. Slutsats: Sjuksköterskan kan genomutbildning och individuellt anpassade råd och uppmuntran ge bättre förutsättningar förpersoner med prediabetes att genomföra de åtgärder som krävs för att förebygga utvecklingenav diabetes typ 2.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)