En validering och normering av det svenska frågeformuläret PEACH Rating Scale och en översättning, validering och normering på svenska av frågeformuläret ABEL

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

Sammanfattning: Bakgrund: Det är viktigt att utvärdera hörapparatsanpassning på små barn med kompletterande skattningsfrågeformulär som kan ge en mer verklighetsbaserad bild av barnets lyssnarbeteende i barnets vardagliga miljö, och hur det utvecklas över tid. Syfte: Syftet med denna studie är att validera och normera frågeformuläret Parent’s Evaluation of Aural/oral Performance of Children (PEACH Rating Scale) och att översätta frågeformuläret Auditory Behaviour in Everyday Life (ABEL) till svenska, samt validera och normera formuläret för normalhörande barn i åldrarna 1-74 månader. Vidare analyseras deskriptiva värden, det eventuella sambandet mellan de två formulären samt deras relation till ålder och kön. Metod: Frågeformuläret ABEL översattes till svenska genom en ”back-to-back-translation”. Rekrytering av studiens testdeltagare har skett via förskolor och bekanta. Efter godkänd hörselscreening, d.v.s. otoakustiskt emissionssvar (OAE-svar) fick föräldern till barnet fylla i PEACH Rating Scale och för de barn som var ca två år och äldre fylldes även ABEL i. Totalt inkluderades 44 barn i åldrarna 1-74 månader. Resultat: Den nuvarande studiens deskriptiva värden för PEACH Rating Scale ligger cirka 10 % högre än tidigare svenska och internationella valideringsstudier av PEACH Rating Scale. Deskriptiva värden för ABEL kan endast jämföras med två internationella studier på barn med hörselnedsättning, där den nuvarande studiens medelvärden var generellt högre. Frågeformuläret ABEL nådde inte ett lika högt reliabilitetsvärde som PEACH Rating Scale, men tillräckligt högt för att överskrida >0.7. Det fanns ett signifikant positivt samband mellan totalpoängen på PEACH Rating Scale och ABEL. Detta indikerar att ett högt totalpoäng på det ena frågeformuläret är relaterat till höga poäng på det andra frågeformuläret. Resultaten på PEACH Rating Scale tycks till stor del bero på ålder medan barns resultat på ABEL tycks vara helt oberoende av ålder. Ingen signifikant skillnad finns mellan flickor och pojkars totalpoäng på varken PEACH Rating Scale eller ABEL. Slutsats: PEACH Rating Scale är ett frågeformulär som anses mäta barns lyssnarbeteende i tysta miljöer och i ljudrika miljöer. Den svenska översättningen av frågeformuläret ABEL kan används som ett subjektivt skattningsverktyg. ABEL är ett frågeformulär som mäter mer än enbart lyssnarbeteende och tycks även mäta fler olika förmågor som kan kopplas till generell kommunikativ förmåga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)