Hur arbetar man tillsammans utan att faktiskt vara tillsammans? : En kvalitiv studie kring teamledares förhållnings- och arbetssätt i effektiva team som påverkats av covid-19-pandemin

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

Sammanfattning: Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur teamledare försökt möjliggöra för bibehållandet av effektivitet i team vid de abrupta förändringar som covid-19-pandemin och virtuellt hemifrån-arbete har inneburit för organisationer, specifikt en tjänsteproducerande och säljande organisation. Med utgångspunkt i teamledarens roll ämnar studien finna nyckelfaktorer samt kartlägga effektiva teamledare och deras virtuella arbetsprocess genom förändringen. Tidigare forskning kring virtuella team och virtuellt ledarskap finns det gott om, men att med kort varsel och på obestämd tid förlägga hela eller delar av en organisation virtuellt, som dessutom möts av omfattande samhälleliga förändringar är däremot ett outforskat område som studien ämnar att bidra med kunskap till. Studien, som är av kvalitativ typ, tog form genom grundad teori och genomfördes med semistrukturerade intervjuer som sedan låg till grund för det teoretiska arbetet. I studiens resultat​ identifieras vikten av individanpassning som informanterna beskriver i sina upplevelser. På grund av den rådande samhällssituationen som covid-19-pandemin bidragit med visar studien på hur teamledarna har fått individanpassa en rad andra olika förhållningssätt som inte hade förekommit om hemifrån-arbetet under rådande situation varit ett faktum. Teamledarna har även stött på behovet att ytterligare individanpassa feedback och coaching för varje teammedlems arbete och prestation, detta i relation till varje persons unika behov som till stor del påverkas av den privata situationen. Studiens slutsats bygger på en anpassning utifrån skiftande behov och ett axlande av fler arbetsrelaterade uppgifter hos teamledaren, som i annat fall hade hanterats av andra delar av organisationen. Vikten av god sammanhållning och en öppen och ärlig kommunikationsform visade sig också vara grunden till samtliga teamledares gynnsamma resultat vad gäller effektivt virtuellt arbete i den plötsliga omställning som gjorts. Nyckelord: Covid-19, effektiva team, hemifrån-arbete, situationsanpassat ledarskap, teamledare, virtuella team

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)