HIV och AIDS ≠ tillväxt? - En teoretisk och empirisk undersökning av sambandet HIV/AIDS och ekonomisk tillväxt

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: Med 30 miljoner dödsoffer är HIV/AIDS rankad som den fjärde vanligaste dödsorsaken i moden tid. En epidemi så omfattande påverkar hela samhällsstrukturer. Att HIV/AIDS påverkar den ekonomiska tillväxten har klargjorts men det råder delade meningar om hur den påverkar. Syftet med denna uppsats är därför att teoretiskt och empiriskt undersöka sambandet mellan HIV/AIDS och ekonomisk tillväxt, i ett försök att besvara frågeställningen: Hur påverkar HIV/AIDS den ekonomiska tillväxten? En teoretisk analys utförs genom en utvidgning av Solow-modellen med humankapital. Utvidgningen består utav modifieringar för uttrycken sparkvoten, befolkningstillväxttakten, humankapitalet samt arbetskraften. I en regressionsanalys utförs sedermera den empiriska analysen för att fastställa de antagandena gjorda i den utvidgade modellen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)