En litteraturstudie om Coreträning, smärta och cobb angle hos tonåringar med idiopatisk skolios

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Skolios är en åkomma som förekommer hos två till fyra procent av alla barn och ungdomar i en ålder på 10-20 år. Skolios innebär att personen har en snedställning av ryggraden som mäts och definieras med metoden cobb angle. Detta kan ge upphov till smärta men även andra typer av problem som exempelvis längre livskvalitet. Ungdomarna kan uppleva att det besvärar dem i deras vardag både fysiskt, psykiskt och socialt. Vid andra allmänna former av ryggproblem har studier påvisat goda resultat för minskad smärta vid fysisk aktivitet av bålen.   Syftet: med studien är att utvärdera om coreträning kan minska ryggsmärtor och cobb angle hos tonåringar med idiopatisk skolios.   Metod: Metoden som användes är en deskriptiv litteraturstudie. För att hitta relevanta studier användes databaserna pubmed och cinahl. Studiernas evidensgranskades utifrån ett granskningsprotokoll (GRADE).   Resultatet: inkluderade 14 artiklar som redovisades i fyra olika teman: Coreträning som reducerar smärta & cobb angle, Coreträning utan inverkan på smärta och cobb angle, muskelstyrka & träningskapacitet och samband mellan bålstabilitet & livskvalité. Resultatet påvisade lite delade meningar om huruvida coreträning kan hjälpa till att minska smärta och cobb angle. Merparten av artiklarna visade att specifikt utformad coreträning kan hjälpa till att reducera smärta och cobb angle, men däremot sågs ingen större skillnad mellan generella- och specifika träningsprogram på reducering av smärta och cobb angle.   Slutsats: I denna studie framkom samband mellan ökad bålstabilitet och minskad smärta/cobb angle. Detta kan tyda på att specificerad coreträning skulle kunna agera som behandling för att minska smärta och cobb angle hos tonåringar med idiopatisk skolios.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)