Läsinlärning och läsutveckling : En studie om lärares sätt att arbeta med läsinlärning och läsutveckling i årskurs F-5

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning:

Denna studie handlar om läsinlärning och läsutveckling. Syftet med arbetet är

att ta reda på hur olika lärare på en skola arbetar med läsinlärning och vad de

gör för att utveckla elevers läsförmåga i förskoleklass till år 5. Metoden och

materialet som används är enkäter, observationer och intervjuer av utvalda

lärare på en skola. Resultatet visar att lärarna har olika synsätt på läsning och

använder olika läsinlärningsmetoder i sitt arbete. Lärarna i undersökningen

ser olika på läsutveckling och de har inget specifikt samarbete i lärarlagen

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)