Verksamhet på liv och död: En uppsats om straffbarhet för legitimerad vårdpersonal

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Till följd av principen om allas likhet inför lagen riskerar vårdpersonal allmänt åtal för misstag som föranlett att en allvarlig vårdskada har inträf-fat. Även om antalet rättsfall inte är många syftar denna uppsats till att under-söka det straffrättsliga ansvar som föreligger för enskild vårdpersonal för misstag som sker i yrkesutövningen. Särskilt undersöks de faktorer som kan vara av betydelse för en friande respektive fällande dom, och huruvida nå-gon av dessa faktorer väger tyngre än någon annan. De faktorer som diskuteras i undersökta rättsfall är det personliga yrkesan-svaret som framkommer av 6 kap. 2 § patientsäkerhetslagen, patientens trygghet och förtroende till vården, arbetsbelastningen, vårdpersonalens erfarenhet, samt eventuella brister i vårdgivarens verksamhet. Vid bedömningen av straffansvar saknas en enhetlig bild av hur faktorerna ska värderas. Domstolarna tar exempelvis endast i undantagsfall hänsyn till en hög arbetsbelastning och den stress som personalen upplever, i ett förmildrande hänseende. Personalens erfarenhet, och hur deras kunskap bör ha väglett dem i fallet, kan komma att vara en avgörande faktor, men till-räcklig empiri saknas med anledning av uppsatsens begränsade omfattning. Det personliga ansvaret för misstag i yrkesutövningen har visat sig väga mycket tungt, särskilt då prejudicerade rättsfall bedömt hälso- och sjukvår-den som en högriskverksamhet som kräver särskild aktsamhet vid hand-lande. Uppsatsen avslutas därför med en analys gällande huruvida den stel-benta juridiska tillämpningen gör sig lämplig i en så pass riskfylld verk-samhet som vården utgör.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)