Läroplansideologier inom gymnasiesärskolan – teori och praktik : En dokument- och observationsstudie

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att belysa läroplanen för gymnasiesärskolan och undervisningen i en klass inom gymnasiesärskolans nationella program ur ett läroplansideologiskt perspektiv.Vidare är syftet att undersöka vilka jämförelser -och eller gränsdragningar som kan göras mellan teori i form av läroplanen och praktik i form av undervisning i en klass på gymnasiesärskolans nationella program.Data har samlats in genom en dokumentstudie av läroplanen för gymnasiesärskolan samt genom observationer av undervisning inom gymnasiesärskolans nationella program. Resultaten av studie och observationer analyseras och diskuteras utifrån Schiros (2013) läroplansideologier.Resultaten visar att läroplansideologier finns både i läroplanen och i undervisningen, samt att de i stor utsträckning korrelerar med varandra, det vill säga de läroplansideologier som är mest synliga i läroplanen i princip är samma som de som är mest synliga i undervisningen. Den läroplansideologi som sammantaget är dominerande i både läroplan och i undervisning är den elevfokuserade.Nyckelord

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)